Zarządzanie kryzysowe

 

Studia podyplomowe umożliwiają zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych kompetencji w zakresie zarządzania kryzysowego, występowania w roli menedżera zarządzającego bezpieczeństwem na poziomie gminy, powiatu czy regionu. Korzyścią dla absolwenta studiów podyplomowych zarządzania kryzysowego będzie poznanie przedsięwzięć organizacyjnych i logistycznych, ukierunkowanych na zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych, zapewnieniu sprawności struktur decyzyjnych na wszystkich szczeblach zarządzania, utrzymywania gotowości do podjęcia działań, sprawnego reagowania oraz likwidacji skutków. Wymaga zatem specjalistów o szczególnie wysokich kwalifikacjach.

Oferujemy:

 • nowoczesne programy nauczania,
 • koordynatora – opiekuna kierunku,
 • wykładowców z doświadczeniem praktycznym (wiedza ekspercka),
 • interaktywną formę zajęć – case studies, warsztaty,
 • przyjazną dla uczestnika organizacja studiów,
 • dogodny, ratalny system płatności,
 • wsparcie doradcy edukacyjnego – fachowe wsparcie w zakresie kierunku studiów, planowania kariery zawodowej czy własnej ścieżki rozwoju zawodowego.

Program:

 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • System bezpieczeństwa narodowego
 • System zarządzania kryzysowego
 • Podstawy prawne zarzadzania kryzysowego
 • Ocena ryzyka w zarzadzaniu kryzysowym
 • Zarzadzanie infrastrukturą krytyczną państwa
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
 • Seminarium dyplomowe 
 • System ochrony ludności
 • Logistyczne wsparcie zarzadzania kryzysowego
 • Media w zarzadzaniu kryzysowym
 • Podróż studyjna
 • Międzynarodowe instytucje bezpieczeństwa
 • Metody i praktyki negocjacji
 • Podstawy zarządzania kryzysowego
 • Współpraca cywilno-wojskowa
 • Informacja i sieci informatyczne w systemie
  bezpieczeństwa narodowego

Terminarz:

 • miesiące nauki: 8
 • liczba godzin: 200
 • liczba zjazdów: 10 (sobota, niedziela)

Dokumenty:

 • Ankieta osobowa – pobierz (zalecamy rekrutację elektroniczną pod przyciskiem Rekrutacja)
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (oryginał do wglądu)
 • Kserokopia suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu)
 • Kserokopia odpisu aktu małżeńska (w przypadku innego nazwiska na dyplomie)
 • Dowód wniesienia opłaty wpisowej

Opłaty:

 • Wpisowe: 99,00 zł
 • Opłata za rok: 2 600,00 zł
 • Możliwość płatności semestralnej i miesięcznej.