KIERUNEK: PEDAGOGIKA

 
 
rekrutacja
 • W programie zajęć z Pedagogiki położyliśmy nacisk na zajęcia praktyczne. Dzięki nim już w trakcie nauki studenci dowiedzą się co czeka ich w przyszłej pracy.

Dlaczego pedagogika na WSIE?

Stawiamy na praktykę
Wykłady i ćwiczenia na kierunku pedagogika prowadzone są przede wszystkim przez praktyków – psychologów, terapeutów, nauczycieli. Wszystko po to, aby teoria zawsze szła w parze z praktyką. Nasze programy studiów nie są przeładowane książkową wiedzą, a studenci uczestniczą w licznych zajęciach w placówkach oświatowo-wychowawczych. Uczymy praktycznego przygotowania do zawodu pedagoga.
Nowoczesny program kształcenia
Program studiów został przygotowany we współpracy ze szkołami, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, jednostkami administracji samorządowej itp.
Dzięki temu przekazujemy wiedzę, rozwijamy umiejętności i kompetencje, przygotowujemy do pracy zawodowej po studiach. Umożliwiamy zdobycie wykształcenia odpowiadającego aktualnym potrzebom rynku pracy w kraju i za granicą.

Program kształcenia ogólnego i podstawowego wzbogacony jest o przedmiot – przygotowanie do studiowania, w ramach którego nabędziesz umiejętności efektywnego uczenia się oraz poznasz zasady studiowania i samokształcenia.
Program nauczania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 (pobierz)

Wdrażamy Europejskie Standardy Nauczania w formie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK)Wiedza i umiejętności
W trakcie nauki na kierunku Pedagogika poznasz:
 • przegląd myśli pedagogicznej oraz modele praktyki edukacyjnej na przestrzeni dziejów
 • specyfikę oddziaływania wychowawczego różnych środowisk mających wpływ na funkcjonowanie jednostek i grup w społeczeństwie
 • procesy zachodzące w otoczeniu i środowisku życia człowieka
 • czynniki regulujące przemianę instytucji i zbiorowości społecznych
 • sposoby kierowania aktywnością indywidualną i zbiorową, organizowania sił społecznych
 • działalność instytucji socjalnych wspierających rozwój i funkcjonowanie rodziny.

 • Zdobędziesz wiedzę i umiejętności pozwalające na ocenę i diagnozowanie sytuacji zagrażających pomyślnemu rozwojowi jednostki i grup społecznych.
  Nauczysz się dostrzegać i określać negatywne skutki czynników rozwojowych, ubóstwa, deficytów więzi międzyludzkich. Zdobędziesz kompetencje kluczowe:
 • planowanie, organizowanie i ocenianie własnego rozwoju
 • skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach
 • efektywne współdziałanie w zespole
 • rozwiązywanie problemów w twórczy i kreatywny sposób
 • sprawne posługiwanie się nowoczesnymi technologiami.
 • Perspektywy zatrudnienia, czyli gdzie możesz pracować po studiach pedagogicznych:

 • szkolnictwo (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej)
 • placówki oświatowo-wychowawcze
 • poradnie specjalistyczne
 • służba zdrowia
 • instytucje doradztwa zawodowego i personalnego
 • instytucje profilaktyki społecznej
 • instytucje wymiaru sprawiedliwości.