Zarządzanie projektami EFS i EFRR

Studia podyplomowe umożliwiają zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności w zakresie możliwości pozyskiwania i wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania pochodzących z Europejskiego Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzięki prowadzonym w ramach toku kształcenia wykładom, ćwiczeniom i warsztatom, słuchacz będzie mógł nabyć szereg umiejętności praktycznych dotyczących między innymi wnioskowania o dofinansowanie przedsięwzięcia, procedur związanych z prowadzeniem projektu, metodami ich administrowania, sprawozdawczości czy rozliczenia projektów. W programie studiów znajdują się również bardzo istotne kwestie związane z prawodawstwem, np. Prawem Zamówień Publicznych czy zasadami udzielania Pomocy Publicznej.

  • Informacje szczegółowe