Program Kształcenia Nauczycieli

Celem głównym projektu Program Kształcenia Nauczycieli jest poprawa jakości, efektywności i rynkowości procesu kształcenia 48 osób (47K 1M) będących studentami studiów I stopnia na kierunku Kosmetologia realizowanym przez Wyższą Szkołę Integracji Europejskiej, którzy wybiorą specjalność nauczycielską, a tym samym ich kompetencji zawodowych i nauczycielskich, poprzez:

 • opracowanie i wdrożenie nowego programu kształcenia nauczycieli odpowiadającego potrzebom społeczno – gospodarczym
 • stworzenie nowoczesnego zaplecza edukacyjnego bazującego na TIK
 • realizację nowatorskich dodatkowych metod pedagogicznych zaimplementowanych z niemieckiej praktyki kształcenia nauczycieli.

ZADANIA W RAMACH PROJEKTU:

 1. Opracowanie Programu Kształcenia Nauczycieli (PKN) –PKN zostanie stworzony w oparciu o modelowy program kształcenia nauczycieli wypracowany w projekcie pozakonk. pn. Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli (nr projektu POWR.03.01.00-00- P008/16). PKN będzie określać podstawowe efekty kształcenia oraz metody ich osiągania przez studentów. Będzie zawierać treści istotne z punktu widzenia rozwoju społ.-gosp. PKN będzie przyczyniać się również do rozwoju kompetencji pedagogicznych oraz społecznych studentów. Będzie także uwzględniać nowoczesne metody pedagogiczne oraz zastosowanie narzędzi cyfrowych. PKN będzie zawierał rozwiązania uwzględniające treści równościowe (np. godzenie życia zawodowego z rodzinnym kobiet) oraz dostępność do kształcenia dla osób niepełnosprawnych (m.in. dostępność: cyfrowa, architektoniczna, w drodze uniwersalnego projektowania, etc.).
 • Doposażenie laboratoriów umiejętności zawodowych WSIE niezbędne do skutecznego wdrożenia PKN – Projekt jak i PKN będzie realizował zasady i polityki wspólnotowe tj. zasada promowania i realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, zasada równości szans kobiet i mężczyzn czy zasada zrównoważonego rozwoju m.in. zostanie umożliwione pełne uczestnictwo w projekcie wszystkim osobom bez względu na płeć, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, etc. Opracowane materiały będą przygotowane z zastosowaniem odpowiednich rozwiązań technicznych niwelujących bariery w ich dostępności (np. umoż. przesz. treści oraz odczytanie dokum. przez czytniki, etc.). Wdrażane będą innowacyjne metody nauki oparte na przyjaznych dla środowiska techn. ICT. Podczas zadań będą poruszane kwestie równościowe, ekologiczne (np. oszcz. energii, segr. odp., etc.). Doposażenie istniejących laboratoriów pozwoli na osiągnięcie pożądanych profili absolwentów objętych PKN.

W ramach doposażenia zrealizowane zostaną następujące etapy:

 1. szczegółowe określenie specyfikacji potrzebnego doposażenia dla 3 laboratoriów:

– estetyki wizerunku

– terapii fizykalnej w kosmetologii

– podologii

 • wyłonienie dostawców infrastruktury dydaktycznej i dokonanie zakupu
 • montaż i uruchomienie infrastruktury dydaktycznej.

Zakupiona infrastruktura edukacyjna oraz wytworzone pomoce edukacyjne będą zaprojektowane zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania, aby umożliwić korzystanie z nich na równi wszystkim użytkownikom. Będą uwzględniały wszystkie 8 zasad w tym m.in. identycznego zastosowanie czy prostej i intuicyjnej obsługi, będzie wiec dostosowana do ON.

 • Praktyczny wymiar zajęć – Synergia wspólnej pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich, metodologów nauczania i pracodawców ze studentami – Kluczowym założeniem realizacji PKN jest włączenie w realizację wybranych zajęć, objętych PKN dwóch grup specjalistów gwarantujących dualne, zawodowe przygotowanie praktyczne (warstwa umiejętności kosmetol. i nauczy.):
 • przedsiębiorców
 • metodyków nauczania.

Ta nowatorska forma dydaktyki pozwoli uzyskać wymierny efekt synergii i zintensyfikować przekaz praktycznych, rynkowych treści oraz nabyć praktyczne umiejętności w zakresie skutecznego przekazywania treści przez przyszłych nauczycieli kosmetologii.

Współprowadzone przez ww. specjalistów zajęcia pozwolą również:

– zintensyfikować przekaz praktycznych treści (nauczyciel akademicki będzie moderował zajęcia, nie będzie pobierał wynagrodzenia z proj.)

– rozwijać wiedzę i umiejętności w bezpośrednim styku z pracodawcą

– uczyć się nie tylko przedmiotów zawodowych, ale od razu sposobu przekazywania nabywanej wiedzy uczniom

– poznać praktyczną stronę zagadnienia wykonywania zawodu

– skorzystać z dobrych praktyk m.in. w stosowaniu zasad równości i niedyskryminacji w praktyce

Przyjęto, że w ramach kluczowych przedmiotów (grupa treści kierunkowych) tj.

– Kosmet. pielęgn.

– Kosmet. upięk.

– Receptura kosmet.

– Dermatol.

– Fizjote. i masaż

– Chemia kosmet.

– Estetyka

Łącznie zostanie przeprowadzonych dla 1 rocznika śr. 420h w toku całych st. (x 2 roczniki) zajęć przy współudziale branżowych przedsiębiorców lub metodyków.

 • Case Studies Library (CSL) – W praktyce akademickiej, powszechne jest korzystanie ze źródeł wiedzy tylko teoretycznej nie skonfrontowanej z konkretnymi, realnymi sytuacjami i przypadkami. Osiągnięcie efektów kształcenia wymaganych m.in. przez rynek pracy wymaga prowadzenia zajęć w oparciu o rzeczywiste, konkretne kazusy – odzwierciedlające szerokie spektrum problemów, z którymi na co dzień spotykają się osoby wykonujące dany zawód (zarówno branżowych jak i dydaktyczno-metodologicznych). Taką wiedzę posiadają pracodawcy i metodycy nauczania, którzy zawrą ją w opisach, konkretnych studiach przypadków, będących podstawą do realizacji wszystkich zajęć z Zad. 3.

CSL będą:

– zcyfryzowane i umieszczone na platformie e-learningowej opracowanej w Zad. 5

– podstawą do przygotowania się do zajęć (zawierać będą problemy branżowe lub metodyczne stanowiące oś realizacji zajęć)

– zawierały również pytania problemowe, stanowiące elementy materiału zalicz. do przedmiotu

– zawierały przykłady pożądanych działań równośc. i niedyskr., stanowiące wzorce do naśladowania i wdrażania w codziennej praktyce.

 • Cyfrowa Strefa Wiedzy i Umiejętności Nowoczesnego Nauczyciela Kosmetologii – Podjęte zostaną następujące działania:
 • Wdrożenie specjalistycznej, dedykowanej platformy e-learningowej umożliwiającej

kompleksowe zarządzanie procesem eduk. w przestrzeni wirtualnej

 • Opracowanie merytoryczne i techniczne oraz udostępnienie na platformie e-learningowej
 • 400 e-wykładów w następujących obszarach tematycznych/grupa treści specjal.:

– Alergologia

– Toksykologia

– Podstawy wiedzy o kosm.

– Kosmet. lecznicza

– Chemia ogólna

– Metody oceny dział. kosm.

– Surowce i formy kosm.

– Socjologia zdr. i med. /Jakość usług w kosm.

– Kosm.i nat. i synt./Nutrikosm.

– Aparatura w kosm.

– Ekonomia i zarządz.w ochr. zdr.

– Żywienie człowiek /Dietetyka

– Ubezp. zdr./Ubez. Społ.

– Podstawy psych. klinicznej/Psychiatria

– Podstawy treningu fiz./Metodyka nauczania ruchu

 • 30 e-instruktaży zawodowych

– 10 z terapii fizykalnej w kosmetologii

– 10 z estetyki wizerunki

– 10 z podologii

 • 5 wideo poradników z zakresu metodyki nauczania przedmiotów kosmetol.

Stworzone materiały będą uwzględniały wytyczne m.in. WCAG 2.0 (dostępność cyfrowa). Będą zawierały treści równościowe (m.in. łamanie stereotyp. postrzegania zawodu kosmetyczki, etc.)

 • Wizyty studyjne studentów w wiodących ośrodkach kosmetologicznych i kształcenia kosmetologicznego –  Proces skutecznego nauczania wymaga szczegółowego poznania przez studentów docelowego środowiska pracy. Dlatego też zostaną zorganizowane wizyty studyjne pozwalające poznać szczegółowo ww. miejsca oraz specjalistyczne narzędzia wykorzystywane w branży kosmetycznej.

Zostaną zorganizowane wizyty w wiodących ośrodkach:

– lokalnych (Szczecin) 1 wiz/1 rok x 2 roczniki

– regionalnych (m.in. w paśmie nadmorskim) 1 wiz/1 rok x 2 roczniki

– krajowych 1 wiz/1 rok x 2 roczniki

– zagranicznych (Berlin) 1 wiz/1 rok x 2 roczniki

Studentom zostanie zapewniony dojazd oraz wyżywienie.

Podczas wizyt będzie zwracana szczególna uwaga na dobre praktyki w zakresie równości szans.

 • Indywidualne Warsztaty Kształtowania Kompetentnej Sylwetki Nauczyciela – PKN będzie bezpośrednio ukierunkowany na jak najlepsze przygotowanie studentów do nauczycielskiej profesji. Jednak istnieje dodatkowa konieczność realizacji indywidualnych warsztatów ukierunkowanych na zdiag. i wsparcie zdiagnozowanych u każdego studenta potencjalnych braków w umiejętnościach psycho-społecznych warunkujących osiągnięcie pożądanej, docelowej sylwetki nauczyciela.

Każdy student będzie objęty następującą zindywid. ścieżką interwencji:

 1. 4h spotkanie z doradcą ukierunkowane na przeprowadzenie szczegółowej diagnozy umiej. psycho-społ. potrzebnych do wyk. zawodu nauczyciela
 2. Opracowanie przez doradcę:

– analizy SWOT studenta określającej mocne i słabe strony studenta ww. kontekście (1h/os)

– indywidualnego planu działania wskazującego nad czym należy popracować aby jak najlepiej być przygotowanym do wykonywania zawodu nauczyciela (1h/os)

 • Indywidualna praca ze specjalistami (10h/osobę np. specjalista ds. emisji głosu, logopeda, metodyk, psycholog, etc.) w celu niwelacji zdiag. deficytów.

W toku ww. prac będą prowadzone działania ukierunkowane na równość szans i niedyskryminacji (praca z osobą niepełn, wrażliwość na indywid. cechy ucznia tj. światopogląd, etc.)

 • Nowoczesne Warsztaty Specjalistycznych Umiejętności Zawodowych – Każdy uczestnik proj. objęty zostanie cyklem dodatkowych warsztatów, których ukończenie będzie wiązało się zdobyciem nowych, rynkowych kompetencji i umiejętności zawodowych (2 roczniki x 3gr x 7 warsztatów = 42 warsztaty):
 1. Pedagogicznych (poruszane kwestie równościowe i braku dyskryminacji np. praca z osobami niepełnosprawnymi)

– Prakt. kompetencji pedag. – 10h (I rok studiów)

– Prakt. kompetencji społ. – 10h (II rok studiów)

– Innowacyjności w pedagogice – 10h (III rok studiów)

 • Branżowych

– Aspekty prawne w kosmet. i pomoc przedm. – 10h (I rok studiów)

– Ręczny masaż podciśn. – 10h (II rok studiów)

– Kostka Arkady – 10h (II rok studiów)

– Analiza kolor. w kosmet. – 10h (III rok studiów)

Warsztaty będą miały charakter prakt. i odbywać się będą w małych 8 os grupach. Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach 4 etapów: I – Zakres, II – Wzorzec, III – Ocena. IV – Porównanie.

Nabyte kompetencje będą:

 1. weryfikowane poprzez sprawdzenia przyswojonej wiedzy czy kompetencji czyli egzamin zewnętrzny przeprowadzony w formie testu
 2. potwierdzone odp. dokumentem (uzyskiwany po zdaniu egz. w przypadku uzyskania min. 75pk/100pkt.)