Opracowanie i wdrożenie kompleksowego Programu Kształcenia Nauczycieli w Wyższej Szkole Integracji Europejskiej

 

Tytuł projektu:

Opracowanie i wdrożenie kompleksowego Programu Kształcenia Nauczycieli w Wyższej Szkole Integracji Europejskiej


Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa do 07.2023 jakości, efektywności i rynkowości procesu kształcenia 48 studentek/ów WSIE kierunku kosmetologia (specjalność nauczycielska) a tym samym ich kompetencji zawodowych i nauczycielskich, poprzez:
a) opracowanie i wdrożenie nowego programu kształcenia nauczycieli ukierunkowanego, odpowiadającego potrzebom społeczno-gospodarczym;
b) stworzenia nowoczesnego zaplecza edukacyjnego bazującego na TIK;
c) realizację nowatorskich dodatkowych metod pedagogicznych zaimplementowanych z niemieckiej praktyki kształcenia nauczycieli.

Cel ten bezpośrednio i wprost koresponduje z celem szczegółowym POWER Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III, POWER 2014-2020 bowiem ukierunkowany jest na dostosowanie jakości przygotowania nauczycieli zawodu kosmetologicznego w dwóch komplementarnych płaszczyznach tj. w zakresie wiedzy i umiejętności branżowych i pedagogicznych.

Zgodnie z zł. 12b nauczyciel musi być profesjonalistą w zakresie nauczanego przedmiotu i dydaktycznej wiedzy przedmiotowej. Dlatego musi mieć szczegółowe przygotowanie w danym zawodzie, być dobrym profesjonalistą znającym najnowsze przedmiotowe zagadnienia i posiadającym umiejętności sprawnego wykonywania danych czynności zawodowych. Dlatego też w proces kształcenia zostaną włączeni pracodawcy, którzy będą dzielić się podczas zajęć swoją praktyczną wiedzą i umiejętnościami a także opracują szereg case studies wprowadzając do procesu kształcenia realne, często spotykane opisy sytuacji będące odzwierciedleniem praktycznego wykonywania zawodu.

Studenci zostaną też objęci specjalistycznymi warsztatami dającymi im rynkowe umiejętności oczekiwane przez rynek pracy i społeczeństwo. Poznają też różne miejsca pracy wykonywania zawodu uczestnicząc w wizytach studyjnych. Będą również korzystać z wideo instruktaży zawodowych które krok po kroku będą prezentować profesjonalne wykonywanie danej czynności zawodowej. Posiadanie branżowej, pogłębionej wiedzy nie wystarcza jednak do tego aby stać się dobrym nauczycielem. Wiedzę tą należy potrafić przekazać uczniom, uwzględniając ich zindywidualizowane predyspozycje. Dlatego też w cykl szkoleniowy włączono metodyków nauczania uczących jak prowadzić zajęcia w obszarach przedmiotowych. Każdy student będzie również objęty indywidualną diagnoza swoich predyspozycji psychologiczno-społecznych a później warsztatami tak aby móc wykształcić najlepsze cechy wymagane od nauczycieli pozwalające sprawnie prowadzić procesy dydaktyczno-wychowawcze.