Zarządzanie w oświacie


Rekrutacja na studia podyplomowe

REKRUTACJA 2018/2019

Opłaty i numer konta


Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole, przedszkolu i placówce oświatowo-wychowawczej.

Adresaci:

 • nauczyciele wszystkich specjalności i poziomów nauczania, którzy chcą ubiegać się o stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkole lub innej placówce oświatowej;
 • pracownicy nadzoru pedagogicznego;
 • pracownicy organów prowadzących szkoły i osoby zatrudnione w administracji państwowej wszystkich szczebli,
 • animatorzy działań i organizacji oświatowych,
 • osoby z wykształceniem wyższym magisterskim zainteresowane doskonaleniem zawodowym   w zakresie zarządzania oświatą.

Liczba godzin: 250

Liczba semestrów: 2

Opłaty:

 1. wpisowe rekrutacyjne: 99 zł.
 2. czesne – wpłata jednorazowa: 2200 zł

lub

 1. 3 wpłaty po: 800 zł.

Adresatami studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe są wszyscy absolwenci wyższych uczelni niezależnie od profilu oraz specjalności ukończonych studiów, posiadający tytuł zawodowy: inżyniera, licencjata lub magistra.

Oferujemy:

 • nowoczesne programy nauczania,
 • koordynatora – opiekuna kierunku,
 • wykładowców z doświadczeniem praktycznym (wiedza ekspercka),
 • interaktywną formę zajęć – case studies, warsztaty,
 • przyjazną dla uczestnika organizacja studiów,
 • dogodny, ratalny system płatności,
 • wsparcie doradcy edukacyjnego – fachowe wsparcie w zakresie kierunku studiów, planowania kariery zawodowej czy własnej ścieżki rozwoju zawodowego.

Program kierunku:

Program studiów obejmuje między innymi takie zagadnienia jak:

 • podstawy organizacji i zarządzania;
 • prawo oświatowe, prawo pracy, Karta Nauczyciela;
 • nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością w placówce oświatowej;
 • planowanie i organizacja pracy w placówkach oświatowych;
 • zarządzanie finansami w oświacie;
 • kierowanie i administrowanie placówką oświatową;
 • technologie informacyjne w zarządzaniu oświatą;
 • zamówienia publiczne w oświacie;
 • zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w szkole.

Przewidywane godziny zajęć:

 • piątki od godz. 16.30 – 20.00
 • w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 18.30.

Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć np. podczas ferii.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz zgłoszeniowy;
 • poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia ukończenia studiów wyższych (obydwu stron);
 • 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym;
 • kserokopia dowodu osobistego;
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty wpisowej w wysokości 99 złotych.

Warunki przyjęcia na studia:

 • ukończenie studiów wyższych magisterskich;
 • złożenie wymaganych dokumentów;
 • podpisanie umowy o warunkach realizacji studiów.

Menu kierunku:

Program studiów podyplomowych
Szczegółowe informacje o studiach podyplomowych 
Kadra
Plan studiów
Egzamin dyplomowy

Dokumenty rekrutacyjne

 1. Zgłoszenie na studia podyplomowe
 2. Kwestionariusz
 3. Zgłoszenie na studia przez instytucję

Ogłoszenia i komunikaty