Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – szkolenia na magazyniera

Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – szkolenia na magazyniera to projekt ukierunkowany na aktywizacje zawodowo – edukacyjną oraz podniesienie u 50 osób biernych zawodowo powyżej 30 roku życia dostępu do zatrudnienia poprzez usługi służące indywidualizacji wsparcia i pomoc w zakresie określania ścieżki zawodowej, zdobyciu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców tj:

 • Doradztwo zawodowe
 • Trening pracy
 • Kurs zawodowy – Magazynier z obsługą wózka widłowego
 • Staże Zawodowe
 • Pośrednictwo pracy

Zakres działań:

 • Doradztwo zawodowe – jest obowiązkową formą wsparcia dla każdego Uczestnika projektu połączoną z przygotowaniem we współpracy z Uczestnikiem projektu Indywidualnego Planu Działania (IPD) oraz mającą na celu m.in. określenie sytuacji osobistej i zawodowej Uczestnika projektu – 6 godz/os.
 • Trening pracy – ma charakter poradnictwa grupowego. Zakres tematyczny obejmować będzie: samopoznanie, bilans własnych umiejętności i predyspozycji, plan działania w poszukiwaniu pracy, asertywność, poczucie własnej wartości, walka ze stresem, techniki aktywnego poszukiwania pracy, profesjonalne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych oraz autoprezentacja podczas rozmowy z pracodawcą – 48 godz./grupa
 • Kurs zawodowy – Magazynier z obsługą wózka widłowego – kierowany jest do osób, których kwalifikacje nie są adekwatne do potrzeb rynku pracy lub wymagają poświadczenia odpowiednim dokumentem (certyfikatem). W trakcie szkolenia Uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu. 
 • Staż Zawodowy – kierowany jest do osób, które ukończyły kurs zawodowy. Uczestnicy projektu wezmą udział w 3 miesięcznym stażu zawodowym zgodnym z profilem szkolenia i zapisami IPD. W okresie odbywania stażu zawodowego uczestnikowi przysługuje miesięczne stypendium stażowe w wysokości 1177,53 zł brutto.
 • Pośrednictwo pracy – pośrednictwo pracy ma na celu dobór odpowiedniej pracy dla Uczestnika projektu oraz kandydata na stanowisko pracy zgodnie z zapotrzebowaniem pracodawcy.

Dodatkowo:

 • Badania lekarskie
 • Ubezpieczenie NNW

Catering na szkoleniach