Bezpieczeństwo i Higiena Pracy


Rekrutacja na studia podyplomowe

REKRUTACJA 2018/2019

Opłaty i numer konta


Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy przygotowują do wykonywania zawodu inspektora BHP, a dla osób pracujących już w tej branży – podnoszą kwalifikacje.

Liczba godzin dydaktycznych: 210

Terminy zjazdów: piątek i sobota

Ilość zjazdów: 10

Adresatami studiów podyplomowych na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy są osoby posiadające wyższe wykształcenie (min. licencjat/inżynier) i zainteresowane pogłębieniem wiedzy z zakresu BHP.

W trakcie studiów podyplomowych realizowany jest blok dydaktyczny przygotowujący do prowadzenia szkoleń w dziedzinie BHP.

Program studiów podyplomowych umożliwi uzyskanie kompetencji zawodowych, których walory praktyczne powinny zwiększać atrakcyjność jego absolwentów na współczesnym konkurencyjnym rynku pracy.

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu BHP może być zatrudniony na stanowisku starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w służbie BHP działającej na terenie zakładu.

Inspektor/starszy inspektor BHP jest uprawniony do:

 1. przeprowadzania kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przestrzegania przepisów oraz zasad w tym zakresie w zakładzie pracy i w każdym innym miejscu wykonywania pracy,
 2. występowania do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 3. występowania do pracodawcy z wnioskami o nagradzanie pracowników wyróżniających się w działalności na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
 4. występowania do pracodawcy o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa
  i higieny pracy,
 5. niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika albo innych osób,
 6. niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej,
 7. niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych osób,
 8. wnioskowania do pracodawcy o niezwłoczne wstrzymanie pracy w zakładzie pracy, w jego części lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę do wykonywania pracy,
  w wypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników albo innych osób.

Absolwent, który ukończył studia podyplomowe z zakresu BHP po odbyciu co najmniej rocznego stażu pracy w służbie BHP, uzyskuje uprawnienia specjalisty ds. BHP. Natomiast po odbyciu co najmniej 3-letniego stażu pracy w służbach BHP, uzyskanie uprawnień starszego specjalisty w dziedzinie BHP. Na stanowisku głównego specjalisty w zakresie BHP można podjąć zatrudnienie po 5-letnim okresie pracy w służbach BHP.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (pobierz).

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r.) (pobierz).

Absolwent, który ukończył studia podyplomowe z zakresu BHP i wykonywał zadania służby pozostając w  zatrudnieniu, posiada zasób wiedzy, doświadczenie i przygotowanie dydaktyczne do prowadzenia szkoleń z zakresu BHP. Z tego względu może prowadzić szkolenia BHP dla pracowników własnego zakładu, a po zarejestrowaniu działalności oświatowej w formie jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, również dla pracowników innych przedsiębiorstw, pracodawców i osób kierujących pracownikami.

Oferujemy:

 • nowoczesne programy nauczania,
 • koordynatora – opiekuna kierunku,
 • wykładowców z doświadczeniem praktycznym (wiedza ekspercka),
 • interaktywną formę zajęć – case studies, warsztaty,
 • przyjazną dla uczestnika organizacja studiów,
 • dogodny, ratalny system płatności,
 • wsparcie doradcy edukacyjnego – fachowe wsparcie w zakresie kierunku studiów, planowania kariery zawodowej czy własnej ścieżki rozwoju zawodowego.

MENU KIERUNKU

Program studiów podyplomowych – pobierz plik
Efekty kształcenia – pobierz plik
Kadra
Egzamin dyplomowy:
Materiały do pobrania: