Edukacja dla bezpieczeństwa


Rekrutacja na studia podyplomowe

REKRUTACJA 2018/2019

Opłaty i numer konta


Czas trwania: 2 semestry

Ilość godzin: 215

Ilość punktów ECTS – 60


Cel studiów

Studia przygotowują do prowadzenia zajęć dydaktycznych z edukacji dla bezpieczeństwa, przysposobienia obronnego, wykształcenia umiejętności reagowania na sytuacje kryzysowe na terenie placówek edukacji, prowadzenia zajęć edukacyjnych z pierwszej pomocy w szkole, udzielania pomocy medycznej ofiarom wypadków, a także zapewnienia bezpieczeństwa placówek edukacyjnych. Studia przygotowują także do pełnienia funkcji koordynatora bezpieczeństwa we wszystkich typach szkół i placówek. 


Adresaci:

Studia te są adresowane do absolwentów studiów wyższych, z przygotowaniem pedagogicznym, co najmniej na poziomie licencjackim, w tym przede wszystkim: pracowników oświaty zainteresowanych prowadzeniem przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa
nauczycieli, wychowawców klas szkolnych oraz innych placówek oświatowo– wychowawczych i opiekuńczych, w których występują zagrożenia bezpieczeństwa lub ich występowanie jest prawdopodobne; pracowników władz oświatowych i samorządowych oraz funkcjonariuszy służb publicznych, w których gestii znajduje się problematyka edukacji dla bezpieczeństwa i/lub bezpieczeństwa szkolnego.

 


RAMOWY PROGRAM STUDIÓW – EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 • Bezpieczeństwo i udzielanie pierwszej pomocy
 • Bezpieczeństwo w placówkach oświatowych
 • Dydaktyka oraz metodyka edukacji dla bezpieczeństwa
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Obrona cywilna i ochrona ludności
 • Oznakowanie substancji toksycznych na środkach transportowych i magazynach
 • System ochrony praw człowieka
 • Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach – szkolenie
 • Siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej
 • Podstawy bezpieczeństwa Państwa
 • Teoretyczne problemy edukacji dla bezpieczeństwa
 • Współczesne zagrożenia czasu pokoju
 • Zagrożenia występujące podczas wojny i w sytuacjach kryzysowych
 • Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych
 • Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży i profilaktyka

MENU KIERUNKU

Program studiów podyplomowych – pobierz plik
Efekty kształcenia – pobierz plik
Kadra
Egzamin dyplomowy:
Materiały do pobrania: