Zarzadzanie jednostkami samorządu terytorialnego

Władze samorządowe stoją przed koniecznością skutecznego rozwiązywania wielu istotnych problemów społeczno-gospodarczych i ekologiczno-przestrzennych. Wymaga to stosowania adekwatnych do zmieniających się uwarunkowań i możliwości rozwoju nowoczesnych metod zarządzania. Nie można zarządzać przyjmując pasywne postawy wobec problemów kształtowania procesów rozwojowych w przyszłości, oparte na podejściu bieżącym, zwanym potocznie "działaniem od budżetu do budżetu". Konieczność coraz lepszego zaspokajania różnorodnych potrzeb mieszkańców oraz ograniczoność środków finansowych będących w dyspozycji władz samorządowych wymaga racjonalnego podejmowania decyzji o sposobie i kierunkach ich wydatkowania. Z tego też powodu proces zarządzania rozwojem JST powinien mieć aktywny charakter i być nastawiony na kreowanie jej przyszłości.

  • Informacje szczegółowe