Kadry i Płace


Rekrutacja na studia podyplomowe

REKRUTACJA 2018/2019

Opłaty i numer konta


Czas trwania: 2 semestry

Ilość godzin: 215

Ilość punktów ECTS – 60


Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, dokumentacji podatkowej oraz ZUS.

Program obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych oraz rozliczeniowych. 


Adresaci:

Studia są przeznaczone dla pracowników działów kadr i płac, osób zarządzających zasobami pracy, działaczy związkowych oraz pracodawców i innych osób, które w swojej pracy zawodowej stosują prawo pracy i pragną wzbogacić swoją dotychczasową wiedzę. Ukończenie studiów może też pomóc w zmianie kwalifikacji i znalezieniu satysfakcjonującej pracy osobom, które dopiero zamierzają zająć się sprawami kadrowymi i płacowymi.
Studia polecane także osobom, które planują rozwój swojej kariery zawodowej i własną działalność związaną z kadrami i płacami, a także dla pracowników biur rachunkowych, które obsługują podmioty kadrowo i płacowo.


Perspektywy zawodowe:

Absolwenci znajdą zatrudnienie jako osoby zajmujące się sprawami kadrowymi i płacami w firmach, urzędach, prywatnych przedsiębiorstwach, biurach rachunkowych czy instytucjach oświaty.  Uczestnictwo w studiach daje absolwentom wiedzę z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeń. Zdobyta wiedza pozwala absolwentom na głębokie rozumienie problemów związanych z różnymi sferami i aspektami funkcjonowania przedsiębiorstw w burzliwym otoczeniu zewnętrznym. Absolwent potrafi zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną wdrażając rozwiązania praktyczne w pionie kadrowo-płacowym, nabywa umiejętność samodzielnego wykonywania obowiązków wynikających z zatrudnienia w zespole kadrowo-płacowym.


RAMOWY PROGRAM STUDIÓW – KADRY I PŁACE

 • Umowy o pracę, rodzaje umów
 • Nawiązanie stosunku pracy
 • Sposoby i zmiany warunków pracy i płacy
 • Ochrona stosunku pracy i jego rozwiązanie
 • Zatrudnienie członków zarządu w spółkach kapitałowych
 • Ochrona danych osobowych w służbach kadrowych
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy i kontrole w zakładzie pracy
 • Dokumentacja kadrowa z uwzględnieniem kompetencji i kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
 • Odpowiedzialność za wykroczenia przeciw prawom pracownika. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy
 • Czas pracy, urlopy, zwolnienia i uprawnienia rodzicielskie
 • Regulaminy i wewnętrzne akty prawa (rekrutacja i odpowiedzialność pracownicza)
 • Mobbing i dyskryminacja – przeciwdziałanie
 • Systemy kadrowo – płacowe oraz Płatnik
 • Systemy wynagrodzeń i zasady naliczania
 • Cechy i zasady rozliczania umów cywilnoprawnych
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i PFRON
 • Płace listy płac i ewidencja księgowa
 • Rozliczenia pracownicze – chorobowe i podróże służbowe
 • Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • Podatek dochodowy

MENU KIERUNKU

Program studiów podyplomowych – pobierz plik
Efekty kształcenia – pobierz plik
Kadra
Egzamin dyplomowy:
Materiały do pobrania: