Program stypendialny Prezydenta Miasta Szczecin

W marcu 2019 r. rozpoczyna się kolejna edycja programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów. Fundusz stypendialny stanowi jeden z instrumentów realizacji Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego (przyjętej Uchwałą Nr XXXII/620/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 stycznia 2005 roku), a jego celem nadrzędnym jest zbudowanie w Szczecinie społeczeństwa wiedzy i wykorzystanie tej wiedzy dla wsparcia priorytetów rozwoju miasta i regionu.

O stypendium Prezydenta Miasta Szczecin mogą ubiegać się studenci i doktoranci spełniający warunki określone w Regulaminie przyjętym Uchwałą Nr X/188/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 lipca 2011 roku i reprezentujący dziedziny nauki i dziedziny sztuki oraz dyscypliny, kierunki i specjalności naukowe wymienione w załączniku nr 1 do Regulaminu. Wniosek o stypendium naukowe kandydaci na stypendystów winni składać w Urzędzie Miasta w Biurze Strategii, pl. Armii Krajowej 1 (IV piętro, skrzydło przy ul. Odrowąża) w terminie od 1 do 8 marca 2019 r. do godz. 15.00