Stosunki międzynarodowe II 2015

Stosunki Międzynarodowe II stopnia

W WSIE są realizowane studia II stopnia na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE spec. BEZPIECZNA WSPÓŁPRACA EUROPEJSKA. Program studiów stawia sobie za cel poszerzanie rozszerzonej wiedzy o strukturach i instytucjach bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, w szczególnym uwzględnieniu krajów europejskich oraz wykształcenie umiejętności analizowania i wyjaśniania zjawisk i procesów zachodzących w tych strukturach.

W trakcie realizacji programu studiów dbamy również o wykształcenie kompetencji językowych, umiejętności krytycznego myślenia, prawidłowego diagnozowania zachodzących zjawisk w życiu społecznym i politycznym. Absolwent studiów II stopnia na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE spec. WSPÓŁPRACA EUROPEJSKA posiada umiejętności, umożliwiające podjęcie pracy w biznesie, w instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) powinni złożyć następujące dokumenty:

  • druk podania
  • dyplom ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem (oryginał lub odpis)
  • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis)
  • 3 fotografie
  • kserokopia dowodu tożsamości

Studia II stopnia trwają 4 semestry

Patronem merytorycznym kierunku studiów jest Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni NATO, co daje gwarancję wykorzystania najnowszej wiedzy z zakresu zmieniających się wymagań zachodniego bezpieczeństwa współpracy europejskiej.