Stypendia w roku akademickim 2021/2022

Podstawa prawna- kwestie dotyczące przyznawania świadczeń dla studentów regulują przepisy:

 • art. 86–95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r.  poz. 85, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) – w zakresie zasad ustalania wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie,
 • regulamin świadczeń dla studentów- strona  www Uczelni
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) – do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń.

Katalog świadczeń, o które może ubiegać się student:

 • Stypendium socjalne
 • Zapomoga
 • Stypendium Rektora
 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym 2021/2022 upływa  16 listopada 2021 roku – wnioski na chwilę obecną należy przesyłać Pocztą Polską na adres Uczelni lub dostarczyć do dziekanatu do przeznaczonej do tego skrzynki.

 • Stypendium socjalne przyznawane jest studentowi studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, na jego wniosek. Student musi udokumentować trudną sytuację materialną.
 • Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2021/2022 – https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dochod-uprawniajacy-do-ubiegania-sie-o-stypendium-socjalne-w-roku-akademickim-20212022
 • Informacje dla studentów na temat świadczeń-   https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/swiadczenia-dla-studentow-od-1-pazdziernika-2021-r

Wzory obowiązujących wniosków w roku akademickim 2020/2021 dostępne są na stronie www Uczelni.


Informacja dla studentów ubiegających się o stypendium socjalne

na rok akademicki 2021/2022

Podstawowe dokumenty, które składa student ubiegający się o stypendium socjalne

(dotyczy studenta oraz członków rodziny wykazanych na wniosku):

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach lub braku dochodów za 2020 r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny;
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zryczałtowanym podatku za 2020 r. – dotyczy osób, które prowadzą działalność opodatkowaną w takiej formie;
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o przychodach wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 4 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dotyczy osób do ukończenia 26. roku życia
 • zaświadczenie z ZUS o wysokości składki zdrowotnej (9%) w 2020 r. (osób, które uzyskały dochody w 2020 r.);
 • oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu za 2020 r. – wypełniają osoby, które uzyskały taki dochód;
 • zaświadczenie z organu gminy lub miasta o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych za 2020 r. – dotyczy osób, które posiadają gospodarstwo rolne; zaświadczenie z KRUS o wysokości wypłaconego zasiłku chorobowego lub jego braku w 2020 roku właścicieli i współwłaścicieli gospodarstwa rolnego (studenta lub członka rodziny)
 • skrócony odpis aktu urodzenia rodzeństwa lub dziecka studenta, a jeśli rodzeństwo lub dziecko jest pomiędzy 18 a 26 rokiem życia, również aktualne zaświadczenie o pobieraniu nauki ze szkoły lub uczelni lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w przypadku rodzeństwa pozostającego na utrzymaniu
 • oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa z żadnym rodziców
 • zaświadczenie z Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego z informacją o wszelkich pobieranych świadczeniach z tego urzędu – za okresy miesięczne w kwocie brutto
  i netto bądź zaświadczenie potwierdzające fakt niezarejestrowania w urzędzie pracy

Dokumenty wymagane przy utracie dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta:

 • oświadczenie o utracie dochodu
 • dokumenty potwierdzające utratę dochodu lub świadczeń

Dokumenty wymagane przy uzyskaniu dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta:

 • oświadczenie o uzyskaniu dochodu w trakcie 2020 r. lub 2021 r. o ile dochód ten występuje nadal;
 • zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia lub kopia umowy, a jeśli dochód został uzyskany w trakcie 2020 r. także kopia PITu 11, 11A, 40 itp.
 • zaświadczenie od pracodawcy lub innego organu o dochodzie netto za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeśli miało ono miejsce w 2020 r. i trwa nadal;

 

Inne dokumenty, które składa student ubiegający się o stypendium socjalne:

 • ksero aktualnie obowiązującego wyroku sądowego lub ugody sądowej zasądzające alimenty lub wyrok oddalający powództwo o alimenty;
 • zaświadczenie z Funduszu Alimentacyjnego o wysokości wypłaconego świadczenia;
 • kopie wyroków zasądzających alimenty na rzecz osób spoza rodziny, a także przekazy lub przelewy dokumentujące wysokość alimentów;
 • inne dokumenty mające wpływ na prawo do świadczeń.

Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej – tj. kwoty 528 zł – musi przedłożyć:

 • zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub z centrum usług społecznych o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny – jeśli student nie dołączy takiego zaświadczenia do wniosku o stypendium socjalne, Komisja Stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego; zaświadczenie, w którym będzie informacja że rodzina nie ubiegała się lub nie korzysta ze świadczeń z pomocy społecznych, ma takie skutki jak nieprzedstawienie zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej.

Do wniosku należy dołączyć oryginały dokumentów. W przypadku kopii należy przedstawić oryginały do wglądu.

W przypadku, gdy w toku analizy okaże się, że złożony przez studenta wniosek o przyznanie pomocy materialnej zawiera braki formalne, student będzie wezwany do usunięcia braków w terminie 7 dni.

Wnioski dostępne w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA