Stypendia w roku akademickim 2020/2021

Podstawa prawna- kwestie dotyczące przyznawania świadczeń dla studentów regulują przepisy:

 • art. 86–95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r.  poz. 85, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) – w zakresie zasad ustalania wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie,
 • regulamin świadczeń dla studentów – pobierz plik
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) – do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń.

Katalog świadczeń, o które może ubiegać się student:

 • Stypendium socjalne
 • Stypendium rektora
 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • Zapomoga

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium ( socjalne, rektora za wyniki w nauce, dla osób niepełnosprawnych) na semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021 upływa 05 listopada 2020 r.,
– wnioski należy dostarczyć: osobiście do Dziekanatu Uczelni lub Pocztą Polską na adres Uczelni.

  1. Stypendium socjalne

Prawo do ubiegania się o stypendium socjalne na rok akademicki 2020/2021 mają studenci, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1051,70 zł.

Stypendium socjalne przyznawane jest studentowi studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, na jego wniosek. Student musi udokumentować trudną sytuację materialną.

Informacja dla studentów ubiegających się o stypendium socjalne  pobierz

Świadczenia dla studentów od 1 października 2020 r. – przejdź do strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 1. Stypendium Rektora za wyniki w nauce i osiągnięcia artystyczne lub sportowe

Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie, co najmniej na poziomie krajowym. Stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów.

 1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnoprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000 i 1076). Wniosek należy złożyć razem z orzeczeniem – kserokopia wraz z oryginałem do wglądu.

 1. Zapomoga

Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Wniosek o przyznanie zapomogi student zobowiązany jest udokumentować odpowiednimi zaświadczeniami.

Wzory obowiązujących wniosków w roku akademickim 2020/2021

  • wniosek o przyznanie stypendium socjalnego – pobierz
  • wniosek o przyznanie stypendium Rektora za osiągnięcia w nauce- pobierz
  • wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych – pobierz
  • wniosek o przyznanie zapomogi – pobierz