Stypendia w roku akademickim 2020/2021

Podstawa prawna- kwestie dotyczące przyznawania świadczeń dla studentów regulują przepisy:

 • art. 86–95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r.  poz. 85, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) – w zakresie zasad ustalania wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie,
 • regulamin świadczeń dla studentówpobierz plik,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) – do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń.

Katalog świadczeń, o które może ubiegać się student:

 • Stypendium socjalne
 • Zapomoga

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim 2020/2021 upływa  8 kwietnia 2021 roku – wnioski na chwilę obecną należy przesyłać Pocztą Polską na adres Uczelni lub dostarczyć do dziekanatu do przeznaczonej do tego skrzynki.

 • Stypendium socjalne przyznawane jest studentowi studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, na jego wniosek. Student musi udokumentować trudną sytuację materialną.
 • Studenci, którzy pobierali stypendium socjalne w semestrze zimowym 2020/2021, i ich sytuacja nie uległa zmianie, zobowiązani są do złożenia oświadczenia potwierdzającego ten stan – pobierz OŚWIADCZENIE O NIEZMIENNOŚCI SYTUACJI MATERIALNEJ I RODZINNEJ
 • Informacja dla studentów ubiegających się o stypendium socjalne – pobierz.
 • Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2020/2021 – przejdź do strony Ministerstwa Edukacji i Nauki

Wzory obowiązujących wniosków w roku akademickim 2020/2021

 • wniosek o przyznanie stypendium socjalnego – pobierz
 • wniosek o przyznanie zapomogi – pobierz