Stypendia w roku akademickim 2019/2020

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni w roku akademickim 2019/2020, lub dla osób niepełnosprawnych upływa 17 kwietnia 2020 roku. – wnioski na chwilę obecną należy przesyłać Pocztą Polską na adres Uczelni.

Stypendium socjalne przyznawane jest studentowi studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, na jego wniosek. Student musi udokumentować trudną sytuację materialną.

  • Zasady przyznawania stypendium socjalnego – pobierz.
  • Zarządzenie Rektora WSIE w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/2020 – pobierz.
  • Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/2020 – przejdź do strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Studenci  którzy pobierali stypendium socjalne w semestrze zimowym 2019/2020 i ich sytuacja nie uległa zmianie, zobowiązani są do złożenia oświadczenia potwierdzającego ten stan –  pobierz.

Oświadczenie o niezmienności sytuacji materialnej i rodzinnej  – wypełnione i podpisane proszę o przesłanie skanem  na adres mailowy: dziekanat@wsie.pl

Oryginał należy dostarczyć do DZIEKANATU w ciągi 7 dni od  chwili ustabilizowania się sytuacji  związanej z pandemią.

Student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, może otrzymać w uczelni zapomogę z funduszu stypendialnego.

W szczególności podstawą wnioskowania o wsparcie może być utrata przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu (zwolnienie z pracy), zawieszenie działalności gospodarczej itp.

Wniosek o zapomogę należy udokumentować oraz uzasadnić obecnymi, nadzwyczajnymi okolicznościami, związanymi z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego.

Wzory obowiązujących wniosków w roku akademickim 2019/2020

  • wniosek o przyznanie stypendium socjalnego – pobierz
  • wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych – pobierz
  • wniosek o przyznanie stypendium Rektora za osiągnięcia w nauce- pobierz
  • wniosek o przyznanie zapomogi – pobierz