Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2018/2019

 

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium stypendium socjalnego, stypendium specjalnego lub dla osób niepełnosprawnych upływa 7 grudnia 2018 r.

  • Stypendium socjalne przyznawane jest studentowi studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, na jego wniosek. Student musi udokumentować trudną sytuację materialną.
  • Prawo do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2018/2019 w semestrze zimowym mają studenci, których dochód netto na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1051,70 złotych netto miesięcznie.
  • Zasady przyznawania stypendium socjalnego – pobierz.

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2018/2019 – przejdź do strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Poniżej załączono wzory obowiązujących wniosków w roku akademickim 2017/2018

  • wniosek o przyznanie stypendium socjalnego – pobierz
  • wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych – pobierz
  • wniosek o przyznanie stypendium Rektora za osiągnięcia w nauce- pobierz
  • wniosek o przyznanie zapomogi – pobierz