Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2017/2018

 

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora za wyniki w nauce, stypendium socjalnego, specjalnego lub dla osób niepełnosprawnych upływa 21 listopada 2017 r.

  • Stypendium socjalne przyznawane jest studentowi studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, na jego wniosek. Student musi udokumentować trudną sytuację materialną.
  • Prawo do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2017/2018 mają studenci, których dochód netto na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1051,70 złotych netto miesięcznie.
  • Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który w roku akademickim 2017/2018 uzyskał  średnią ocen z egzaminów i zaliczeń nie niższą niż 4,70

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSIE – pobierz

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2017/2018:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/dochod-uprawniajacy-do-ubiegania-sie-o-stypendium-socjalne-w-roku-akademickim-2017-2018.html

 

Poniżej załączono wzory obowiązujących wniosków w roku akademickim 2017/2018

  • wniosek o przyznanie stypendium socjalnego – pobierz
  • wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych – pobierz
  • wniosek o przyznanie zapomogi – pobierz
  • wniosek o przyznanie stypendium Rektora za osiągnięcia w nauce- pobierz