Stypendia w roku akademickim 2023/2024

Podstawa prawna- kwestie dotyczące przyznawania świadczeń dla studentów regulują przepisy:

 • art. 86–95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r.  poz. 85, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) – w zakresie zasad ustalania wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie,
 • regulamin świadczeń dla studentów – strona WWW Uczelni
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) – do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń.
 • zarządzenie Rektora w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek świadczeń z funduszu stypendialnego – strona WWW Uczelni

Katalog świadczeń, o które może ubiegać się student:

 • Stypendium socjalne
 • Zapomoga
 • Stypendium Rektora
 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym 2023/2024 upływa 06.11. 2023 roku – wnioski wraz z dokumentacją należy przesyłać Pocztą Polską na adres Uczelni lub dostarczyć do dziekanatu do przeznaczonej do tego skrzynki.

 • Stypendium socjalne przyznawane jest studentowi studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, na jego wniosek. Student musi udokumentować trudną sytuację materialną.
 • Informacja dla studentów ubiegających się o stypendium socjalne – znajduje się eDziekanacie.
 • Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2023/2024 – przejdź do strony Ministerstwa Edukacji i Nauki

Wzory obowiązujących wniosków w roku akademickim 2023/2024 znajdują się w systemie eDziekanat

 • wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
 • wniosek o przyznanie zapomogi
 • wniosek o stypendium Rektora
 • wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych6