Biblioteka Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej

mgr Bartłomiej Walter

Kierownik Biblioteki WSIE

Biblioteka Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej powstała, wraz z powołaniem Szkoły, w październiku 1999 roku. Posiada w swoich zbiorach szeroki wachlarz publikacji dotyczących wszystkich aspektów związanych z Unią Europejską. Znajdują się w niej zbiory w językach polskim, angielskim i niemieckim. Jak przystało na bibliotekę uczelnianą, nastawioną na konkretnego odbiorcę, przeważająca ilość książek to książki ekonomiczne i o tematyce europejskiej. Biblioteka mieści się na poddaszu budynku WSIE przy ulicy Adama Mickiewicza 47. Powierzchnia Biblioteki wynosi ok. 400 m². Ma znakomite warunki na funkcjonowanie centrum informacji europejskiej. Kameralny nastrój sprzyja przyjemnej pracy z książką w czytelni, gdzie przygotowano 20 miejsc czytelniczych oraz 3 stanowiska komputerowe do pracy z wykorzystaniem Internetu oraz z dostępem do baz danych Wirtualnej Biblioteki Nauki. (www.wbn.edu.pl)

Godziny otwarcia:

Tydzień zjazdowy:
PON. – CZW.: o8.oo – 16.oo
PT.: 17.oo – 19.oo
SOB.: o9.oo – 15.oo

Tydzień niezjazdowy:
PON. – PT.: o8.oo – 16.oo

Regulamin

I. INSTYTUCJA, CEL, ZADANIA BIBLIOTEKI:

§1

Biblioteka Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej, zwana dalej Biblioteką, jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o zadaniach naukowych, dydaktyczno-wychowawczych i usługowych; ma charakter biblioteki naukowej miasta i regionu.


§2

Celem Biblioteki jest prowadzenie działalności biblioteczno-informacyjnej dla potrzeb naukowych i dydaktycznych Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej, oraz wszystkich zainteresowanych spoza Uczelni.


§3

Do działań Biblioteki należy: a) gromadzenie i opracowywanie księgozbioru oraz innych materiałów informacyjnych, udostępnianie zbiorów, b) prowadzenie działalności informacyjnej, c) dokumentowanie działalności naukowej Uczelni, d) propagowanie książek i innych materiałów informacyjnych, e) prowadzenie dydaktyki biblioteczno-informacyjnej, f) prowadzenie prac naukowo-badawczych, g) uczestniczenie we współpracy regionalnej, krajowej, międzynarodowej bibliotek i ośrodków informacji.

 

II. PRAWO DO KORZYSTANIA:

§4

Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki WSIE mają pracownicy i studenci WSIE oraz InBIT, pracownicy i studenci innych szkół wyższych Szczecina oraz uczniowie ostatnich klas szkół średnich Szczecina.


§5

1. Prawo do korzystania z Biblioteki na zasadzie wypożyczeń nabywa się z chwilą otrzymania karty bibliotecznej. 2. Kartę biblioteczną wydaje Biblioteka WSIE. Z Czytelni w Bibliotece WSIE mogą korzystać studenci wszystkich publicznych szkół wyższych Szczecina a także pracownicy innych publicznych szkół wyższych Szczecina.


§6

1. Karta biblioteczna jest ważna przez okres jednego roku akademickiego, z możliwością jej przedłużenia na lata następne. 2. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować innym osobom. 3. Zagubienie karty bibliotecznej należy zgłosić Adiunktowi Bibliotecznemu WSIE. Duplikat karty bibliotecznej 4. Czytelnik obowiązany jest zgłosić w Bibliotece WSIE każdorazowo zmianę adresu stałego i tymczasowego. 5. Pracownicy i studenci WSIE odchodzący z uczelni obowiązani są zwrócić kartę biblioteczną przy podpisywaniu karty obiegowej. Czytelnik jest obowiązany okazać kartę biblioteczną na każde wezwanie pracownika Biblioteki.

 

III PORZĄDEK OGÓLNY:

§7

1. Czytelnicy korzystający z komputerów w Bibliotece WSIE winni wpisywać się do arkuszy odwiedzin i pozostawić na czas pobytu legitymację służbową [studencką] lub aktualną kartę biblioteczną. 2. Czytelników obowiązuje troskliwe obchodzenie się z materiałami bibliotecznymi. 3. Zauważone uszkodzenia czytelnik winien wskazać pracownikowi Biblioteki w celu ich odnotowania. Za niezgłoszone uszkodzenia odpowiada czytelnik. 4. Biblioteka może żądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem terminu określonego w niniejszym regulaminie. 5. Czytelnik wnoszący własne materiały biblioteczne do Czytelni obowiązany jest okazywać je pracownikowi Biblioteki. 6. Garderobę wierzchnią, teczki i torby należy zostawić w szatni. W przypadku wniesienia do Czytelni teczki, torby itp. dopuszczalne jest ich sprawdzenie [przed opuszczeniem Czytelni] w celu zapobieżenia wynoszeniu materiałów bibliotecznych. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wnoszone do czytelni. 7. Palenie tytoniu jest dopuszczalne tylko w miejscach wyznaczonych do tego celu. 8. W Bibliotece WSIE obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów. 9. W Bibliotece WSIE należy zachować ciszę. 10. Biblioteka WSIE czynna jest wg harmonogramów otwarcia, umieszczonych na drzwiach wejściowych.

 

IV. EWIDENCJA CZYTELNIKÓW:

§8

1. Pracownicy WSIE i InBIT zapisywanie są do Biblioteki na podstawie aktualnej legitymacji służbowej oraz dowodu tożsamości. 2. Studenci WSIE zapisywani są do Biblioteki na podstawie aktualnej legitymacji studenckiej oraz dowodu tożsamości. 3. Czytelnicy spoza WSIE zapisywani są do Biblioteki na podstawie dowodu osobistego [legitymacji szkolnej].


§9

Pracownicy i studenci WSIE i InBIT z chwilą odejścia z Uczelni obowiązani są rozliczyć się z Biblioteką na zasadzie karty obiegowej wydawanej pracownikom – przez Dział Kadr; studentom – przez Dziekanat.

 

V. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW:

§10

1. Udostępnianie zbiorów realizuje Biblioteka WSIE. 2. Ze zbiorów bibliotecznych można korzystać: a) w wypożyczalni b) w czytelni


§11

1. Zbiory znajdujące się w Czytelni Biblioteki WSIE udostępniane są przez pracownika Biblioteki. 2. Ze zbiorów, o których mowa w pkt.1, korzysta się na miejscu.

 

VI. ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI, CZYTELNI ORAZ KOMPUTERÓW:

§12

KORZYSTANIE Z WYPOŻYCZALNI

1. Warunkami korzystania z Wypożyczalni są okazanie aktualnie obowiązującej karty bibliotecznej [międzybibliotecznej] oraz rozliczenie się z ubiegłorocznych [ubiegłosemestralnych] wypożyczeń. 2. Czytelnik jest zobowiązany troskliwie obchodzić się z wypożyczonymi materiałami bibliotecznymi. Zauważone uszkodzenia czytelnik winien wskazać bibliotekarzowi, w celu ich odnotowania. Za niezgłoszone uszkodzenia odpowiada czytelnik. 3. Dopuszczalna liczba wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz terminy ich zwrotu przedstawiają się następująco: a) studenci WSIE – 20 vol. na okres jednego semestru b) pracownicy WSIE i InBIT – 20 vol. na okres jednego roku c) w szczególnych przypadkach ilość woluminów może być zwiększona d) czytelnik może wypożyczyć wyłącznie 1 egz. tego samego tytułu książki. 4. Biblioteka zastrzega sobie prawo skrócenia okresu wypożyczenia, a także żądania wcześniejszego zwrotu materiałów bibliotecznych. 5. Dopuszcza się możliwość przedłużenia okresu wypożyczenia [prolongaty] materiałów bibliotecznych, po okazaniu wypożyczonych materiałów.


§13

KORZYSTANIE Z CZYTELNI

1. Czytelnicy korzystający z Czytelni Biblioteki WSIE winni wpisywać się do arkusza odwiedzin oraz pozostawić na czas pobytu legitymację służbową [studencką] lub aktualną kartę biblioteczną. 2. Ze zbiorów Czytelni korzysta się na miejscu. 3. W Czytelni prowadzony jest katalog oraz obsługa informacyjna. 4. Zbiory Czytelni nie są udostępniane na zasadzie wolnego dostępu. 5. Zasady korzystania z katalogu podaje pracownik Biblioteki. 6. Nie wypożycza się poza obręb Czytelni encyklopedii, norm prawnych, słowników itp. wydawnictw. 7. Zauważone uszkodzenia czytelnik winien wskazać pracownikowi Biblioteki w celu ich odnotowania. 8. Niewłaściwe zachowanie w Czytelni, a także nieterminowy może spowodować ograniczenie lub zawieszenie w prawach korzystania z Czytelni oraz sankcje finansowe.


§14

KORZYSTANIE Z KOMPUTERÓW

1. Użytkownik przed rozpoczęciem pracy przy komputerze powinien: a) zostawić u pracownika Biblioteki legitymację studencką, b) podać numer stanowiska przy którym chce pracować, c) podać temat poszukiwanych informacji, d) w arkuszu odwiedzin powinna także znajdować się godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy przy komputerze oraz podpis użytkownika, 2. Korzystać z komputera można tylko w celach naukowych, każde inne używanie komputera do celów zabawowych będzie powodowało przerwaniem pracy przy komputerze. 3. Przy jednym komputerze może znajdować się nie więcej niż dwie osoby. 4. Nie wolno przy komputerach spożywać posiłków i napojów. 5. Nie wolno do komputerów podłączać słuchawek i innych sprzętów. 6. Nie wolno wprowadzać do stanowisk komputerowych „osób trzecich” spoza Uczelni. 7. Nie zastosowanie się do powyższych punktów spowoduje wydaleniem użytkownika z Biblioteki i wszczęcie postępowania dyscyplinującego w ramach Uczelni.

 

VII. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA:

§15

1. W Bibliotece WSIE prowadzona jest działalność informacyjna w podstawowym zakresie. 2. Zadaniem Informacji Naukowej jest obsługa pracowników naukowych, studentów WSIE, osób spoza Uczelni i ma ona przede wszystkim charakter „informacji o informacji”. 3. Zbiory informacyjne, przede wszystkim bibliografie, encyklopedie, słowniki, informatory są udostępniane tylko na miejscu w Bibliotece WSIE.

 

VIII. SANKCJE ZA PRZEKROCZENIE USTALEŃ REGULAMINU:

§16

1. W przypadku przekroczenia ustaleń niniejszego Regulaminu, czytelnik może zostać zawieszony w prawach do korzystania z Biblioteki lub pozbawiony tych praw. 2. W przypadku przetrzymywania, odmowy zwrotu, uszkodzenia bądź zagubienia wypożyczonych materiałów bibliotecznych, przewiduje się: a) 2-krotne monitowanie, równoznaczne z zawieszeniem prawa do korzystania z Biblioteki WSIE, b) w przypadku trwałego uszkodzenia lub zagubienia wypożyczonych materiałów bibliotecznych czytelnik obowiązany jest dostarczyć taką samą pozycję, a w razie jej braku – pozycję z pokrewnej dziedziny, za kwotę wynikającą z obowiązującego przelicznika, w przypadku zagubienia pozycji szczególnie poszukiwanej czytelnik obowiązany jest dostarczyć taką samą pozycję lub wpłacić kwotę równą jej równowartości. c) W przypadku nieterminowych zwrotów książek wypożyczonych w Wypożyczalni. d) Powyższe sankcje dotyczą wszystkich czytelników korzystających z Biblioteki Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej.