Rekrutacja

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021, zapraszamy do logowania się w systemie eRekrutacja

Wykaz wymaganych dokumentów od kandydata na studia:

 1. Ankieta osobowa (dokument generuje system zapisów online, następnie wydrukuj i podpisz).
 2. Kserokopia świadectwa dojrzałości.
 3. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (w przypadku nowej matury).
 4. Kserokopia odpis aktu małżeństwa (w przypadku innego nazwiska na świadectwie dojrzałości).
 5. Kolorowe zdjęcie w wersji elektronicznej wgrane do e-rekrutacji.
 6. Dowód wniesienia opłaty wpisowej na konto uczelni.

  WPISOWE 2021/2022:
  KOSMETOLOGIA 85 zł
  ZARZĄDZANIE 85zł – 0zł

Rachunek bankowy: 22 1240 1864 1111 0000 2205 8805
Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej
Adama Mickiewicza 47
70-385 Szczecin

10. Dowód osobisty do wglądu (do wglądu w chwili podpisywania umowy określającej warunki odpłatności za studia i usługi edukacyjne).

W związku zaistniałą sytuacją zapisz się na studia bez wychodzenia z domu,  sprawnie i bezpiecznie. W pierwszej kolejności zrekrutuj się online wypełniając wszystkie wymagane pola w ankiecie osobowej. Następnie skompletuj dokumenty, opłać wpisowe i wyślij do nas dokumenty Pocztą Polską lub kurierem. Oryginały świadectw oraz dowód osobisty  do wglądu w chwili podpisywania umowy określającej warunki odpłatności za studia i usługi edukacyjne. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Kandydatowi przysługuje – na jego wniosek – zwrot opłaty rekrutacyjnej  w przypadku:

 • gdy kierunek studiów nie został uruchomiony z powodu niewystarczającej liczby kandydatów.

Zwrot opłaty rekrutacyjnej zleca Specjalista ds. Rekrutacji po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, na podstawie pisemnego, podpisanego przez kandydata podania, przesłanego pocztą tradycyjną na adres Biura ds. Rekrutacji WSIE. W podaniu, musi zostać podany nr konta do przelewu zwrotu opłaty.

UWAGA! Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie pól formularzy danych, ich niewypełnienie lub podanie informacji nieprawdziwych oraz niezałączenie wymaganych dokumentów przez kandydata na osobistym koncie rejestracyjnym.

UWAGA! Wiadomości umieszczone na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące go. WSIE nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.


ZAPISZ SIĘ NA STUDIA KROK PO KROKU

Instrukcja studia I stopnia:

KROK 1.

Wybierz studia i zapisz się online

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA WPISOWE I CZESNE

KOSMETOLOGIA, ZARZĄDZANIE

Warunkiem przyjęcia na wybrany kierunek jest przesłanie kompletu dokumentów. Decyduje kolejność zgłoszeń.

KROK 2.

Skompletuj dokumenty

 • Ankieta osobowa (dokument generuje system zapisów online, następnie wydrukuj i podpisz).
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości.
 • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (w przypadku nowej matury).
 • Kserokopia odpis aktu małżeństwa (w przypadku innego nazwiska na świadectwie dojrzałości).
 • Kolorowe zdjęcie w wersji elektronicznej wgrane do e-rekrutacji.
 • Dowód wniesienia opłaty wpisowej na konto uczelni.

KROK 3.

Wyślij dokumenty pocztą lub kurierem do Biura Rekrutacji, w terminie do 14 dni od daty rejestracji online (Rektorat pokój 112)


ZAPISZ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE

 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (oryginał do wglądu)
 • Kserokopia suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu)
 • Kserokopia odpisu aktu małżeńska (w przypadku innego nazwiska na dyplomie)
 • 2 fotografie ( format legitymacyjny)
 • Dowód wniesienia opłaty wpisowej:

Rachunek bankowy: 22 1240 1864 1111 0000 2205 8805
Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej
Adama Mickiewicza 47
70-385 Szczecin
„z dopiskiem studia podyplomowe”

DOKUMENTY DO POBRANIA :

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

OPŁATY:

 • czesne płatne jednorazowo -2 200,00 zł.
 • czesne płatne w dwóch ratach (semestralnie) 1125,00 zł. x 2 raty – kwota łączna 2 250,00 zł.
 • czesne płatne w 7 ratach po 330,00 zł. – kwota łączna 2310,00 zł