Edit
Stawiamy na praktykę!

Współpracujemy z wysoko wykwalifikowaną kadrą. Tworzą ją pracownicy naukowo – dydaktyczni uczelni a także uznani praktycy i specjaliści z różnych dziedzin, z instytucji publicznych i firm partnerskich. Wykorzystując swoje doświadczenia zawodowe, pokazują praktyczny wymiar wiedzy i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia. Wszystko po to, aby teoria zawsze szła w parze z praktyką. Dzięki współpracy WSIE z instytucjami publicznymi i prywatnymi firmami będziesz miał możliwość odbycia praktyk studenckich w miejscu, które może się stać Twoim przyszłym miejscem pracy.

 Ministerialna decyzja w sprawie przyznania uprawnień Kosmetologii

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) (dalej kpa) w związku z art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 935), a także § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz szczegółowego trybu udostępniania rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych (Dz. U. Nr 207, poz. 1234), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 maja 2017 r. Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej z siedzibą w Szczecinie, reprezentowanej przez Rektora Pana prof. dr Richarda Merka, oraz po zasięgnięciu opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej wyrażonej w uchwale Nr 427/2017 z dnia 7 września 2017 r. i w uchwale Nr 630/2017 z dnia 23 listopada 2017 r.

1) nadaję Wydziałowi Nauk Zintegrowanych Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej z siedzibą w Szczecinie, uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „kosmetologia”, zgodnie z opisem efektów kształcenia dla tego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia, określonym przez Senat Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej z siedzibą w Szczecinie uchwałą Nr V-7-2016/2017 z dnia 19 maja 2017 r.,

2) zarządzam dokonanie wpisu w rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, pod liczbą porządkową „165″, pod którą wpisana jest Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej z siedzibą w Szczecinie,

a) w rubryce drugiej pn. „Data wydania decyzji zarządzającej wpis” – „2017-12-07″

b) w rubryce szóstej pn. „Posiadane uprawnienia do prowadzenia studiów na danym kierunku i określonym poziomie kształcenia”: „kosmetologia” – studia pierwszego stopnia – profil praktyczny.

 

… więcej: