Tytuł projektu:

Nie obawiaj się programować, to nie takie trudne – kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli w zakresie nauki programowania

 

Projekt realizowany w ramach:

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III osi priorytetowej Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.

Cel główny projektu:

Podniesienie kompetencji 131 nauczycieli i 1200 uczniów w zakresie programowania z 25 szkół oraz 10 osób dorosłych z 2 bibliotek znajdujących się na terenie gminy Goleniów, Nowogard, Osina, Maszewo, Płoty oraz Karnice do sierpnia 2019 r.

Cele szczegółowe:

1. Nabycie kompetencji z zakresu programowania przez 131 nauczycieli uczących w klasach 1-3 szkoły podstawowej z Gmin Goleniów, Nowogard, Osina, Maszewo, Płoty i Karnice w wyniku udzielonego wsparcia w projekcie.
2. Nabycie kompetencji z zakresu programowania przez 10 pracowników bibliotek z Gmin Nowogard i Goleniów.
3. Nabycie kompetencji przez 1200 uczniów z klas 1-3 szkół podstawowych z Gmin Goleniów, Nowogard, Osina, Maszewo, Płoty i Karnice w związku z udziałem w dodatkowych zajęciach z zakresu programowania.
4. Rozwój kompetencji uczestników projektu w wyniku przygotowania pomocy dydaktycznych oraz zakupu sprzętu.

Okres realizacji projektu:

01.09.2017 – 31.08.2019

Działania realizowane w ramach projektu:

1. Przeprowadzenie rekrutacji oraz weryfikacja wiedzy.
2. Opracowanie materiałów dydaktycznych:
a. eModuły Dydaktyczne z zakresu kompetencji informatycznych dla nauczycieli,
b. wideo-instruktaże z zakresu wzorcowej realizacji opracowanych scenariuszy w praktyce szkolnej,
c. filmy edukacyjne „8 kluczowych kroków Julki do … znalezienia rozwiązania” – dla uczniów kl. 1-3 SP kształcące i promujące postawy zawarte w Standardzie,
d. ePodręcznik pt. „Podręcznik metodyczny dla nauczycieli z zakresu programowania”
3. Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych z programowania dla 131 nauczycieli oraz 10 pracowników bibliotek w wymiarze 60 godzin.
4. Przeprowadzenie praktycznych szkoleń z uczniami.
5. Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli oraz trenerów.
6. Po zakończeniu udziału w projekcie każdy nauczyciel zostanie objęty mentoringiem przez kolejne 6 miesięcy.

Efektem realizacji projektu będzie nabycie przez 131 nauczycieli, 10 pracowników bibliotek oraz 1200 uczniów kompetencji w zakresie programowania. Zdobyta wiedza umożliwi prowadzenie zajęć z programowania przez nauczycieli dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej z terenów objętych wsparciem, tj. Gminy Nowogard, Maszewo, Goleniów, Osina, Płoty oraz Karnice.