Klauzula informacyjna do bazy marketingowej

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE  informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej z siedzibą w Szczecinie, pod adresem: 70-385 Szczecin, ul. Mickiewicza 47.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych: iod@wsie.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane będą w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

a.  dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b.  prawo do ich sprostowania,

c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych w przypadku gdy:

  • osoba której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą sprzeciwia się usunięcia danych żądając w zamian ich ograniczenia,
  • administrator nie potrzebuje już danych do swoich celów, ale osoba której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

d. prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

e. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym) w przypadku gdy:

  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
  • osoba której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzania i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

Powyższe zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 roku.