Klauzula informacyjna dla Uczestnika Projektu UE

 

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), które wchodzi w życie w dniu 28 maja 2018 roku informuję, iż:

A. W projekcie „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkole branżowej I stopnia EUROSPEC poprzez utworzenie dwóch nowych kierunków kształcenia”, jest:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IP/IW Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie,

B. W projekcie „Nie obawiaj się programować, to nie takie trudne – kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli w zakresie nauki programowania”, jest:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IP/IW Ministerstwo Cyfryzacji z siedzibą w Warszawie,

C. W projekcie „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – szkolenia na magazyniera”, jest:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IP/IW Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Szczecinie,
  • podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe w imieniu administratora, o którym mowa w punkcie powyżej, jest Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej z siedzibą w Szczecinie, pod adresem: 70-385 Szczecin, ul. Mickiewicza 47,
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych podmiotu przetwarzającego- iod@wsie.pl,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia Pani/Panu wsparcia w ramach projektu współfinansowanego ze środków publicznych EFS (perspektywa: 2014-2020), a w związku z tym w celu i na potrzeby zawarcia i wykonywania umowy o uczestnictwo w projekcie – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznawania świadczeń socjalnych,
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów, aktualnie 5 lat po zakończeniu okresu ww. perspektywy,
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody, o ile zgoda została udzielona,
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy o uczestnictwo w projekcie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, wymogów IP/IW. Podanie innych danych niż wynikających z przepisów jest dobrowolne.

Powyższe zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 roku.