Zajęcia z filozofii procesem wspierającym nauczanie w gimnazjach

POWR.03.01.00-IP.08-00-EFI/16

Zajęcia z filozofii procesem wspierającym nauczanie w szkołach ponadgimnazjalnych

POWR.03.01.00-IP.08-00-EFI/16

Cel głównym projektu jest podniesienie kompetencji z zakresu filozofii .

Wiedza filozoficzna umożliwia lepsze zrozumienie zagadnień pojawiających się na innych przedmiotach. Zatem celem edukacyjnym szkoły jest integrowanie wiedzy przekazywanej na różnych przedmiotach w celu jej lepszego zrozumienia dzięki temu uczniowie łatwiej przyswajają wiedzę.

Nauczyciele uważają, iż filozofia ma pozytywny wpływ na uczniów poprzez:

– wyposażenie uczniów w umiejętności niezbędne we współczesnym świecie, czyli umiejętność myślenia, argumentacji, kontrargumentowania, formułowania, wniosków, wyrażania własnych opinii.

– naukę innych przedmiotów – wiedza filozoficzna traktowana jako podstawa do poznawania innych nauk.

– ogólny rozwój ucznia i wychowawcza rola filozofii – filozofia jest traktowana przez nauczycieli jako forma przygotowania do bycia dojrzałym człowiekiem i świadomym obywatelem.

Podczas realizacji projektu również nauczyciele podniosą swoje umiejętności, aby po zakończeniu projektu zajęcia z filozofii mogły być w dalszym ciągu realizowane.

W wyniku udziału w zajęciach uczeń nabędzie następujące umiejętności:

– efektem zajęć będzie pobudzenie u uczniów ciekawości poznawczej, poprawa umiejętności analizy i syntezy, wnioskowania, zdolności do argumentowania i heurystyki, rozwinięcie zdolności do zadawania pytań i podejmowania prób odpowiedzi na nie z uwzględnieniem różnych punktów widzenia.

– wykształcenie umiejętności potrzebnych na innych przedmiotach takich jak: analizowanie tekstu, umiejętność wysławiania się, umiejętność konstruowania wypowiedzi i argumentowania, umiejętność pisania zwięzłych tekstów.

Natomiast nauczyciele nabędą umiejętności (standard wymagań) w powyższym zakresie pod kątem prowadzenia zająć z uczniami.

Szczegółowy program zajęć zostanie opracowany po przeprowadzeniu rekrutacji i dostosowaniu programu do specyfiki szkoły.

1) po zakończeniu wsparcia dokonana zostanie ocena osiągniętych przez nauczycieli i uczniów zdefiniowanych efektów. Zostaną przeprowadzone testy porównawcze na początku w połowie i końcu udzielonego wsparcia (wraz zadaniami pisemnymi do rozwiązania), aby móc porównać nabyte kompetencje.

Nauczyciele w testach będą mieli moduł w zakresie przeprowadzenia zajęć z filozofii.

2) po realizacji wsparcia oraz sprawdzeniu wiedzy nastąpi porównanie uzyskanych wyników z zakładanymi efektami. Posłużą do tego testy, wydane zaświadczenia oraz raport w którym zaprezentowane zostaną wyniki działań projektowych i skala osiągniętych efektów. Warunek zaliczenia 80% pozytywnych odpowiedzi.

Wnioskodawcą tego projektu jest szkoła niepubliczna Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej (WSIE).

Formuła zajęć:

– 54 godz lekcyjne dla jednej grupy uczestników w ramach jednego roku szkolnego,

 – 1 gr 20 os

 – 3 h dzień

– 1 h (45 min.)

– śr.po 2 dni w m-cu

 – 6 gr po 2 dla każdej ze szkół w okresie 10.2018- 09.2019r. oprócz VII i VIII.

Zajęcia będą prowadzone w formie fakultatywnej. Planowane jest ujęcie zajęć w planie dydaktycznym w oparciu o podstawę programową.

Na etapie przygotowania wniosku do dofinansowanie zdiagnozowano już w 3 szkołach ponadgimnazalnych potrzebę realizacji zajęć z filozofii dla 120 uczniów i 6 nauczycieli. Proces rekrutacji będzie dotyczył uczniów i nauczycieli.  Informacja o możliwości udziału w projekcie zostanie przekazana m.in. na wywiadówkach, tablicach ogłoszeniowych, podczas lekcji. Na udział w projekcie ucznia będzie musiał wyrazić zgodę rodzic lub opiekun. W przypadku wystąpienia trudności w rekrutacji podjęte zostaną intensywniejsze działania informacyjne i uświadamiające korzyści z udziału w projekcie.

Kryteria: Uczeń lub nauczyciel TG1, TN1, SCI. Nauczyciele: – nauczanie przedmiotów humanistycznych- 5 pkt., – prowadzenia w przyszłości zajęć z filozofii- 5 pkt., Weryfikacja: formularz zgłoszeniowy, deklaracja dyrektora Uczniowie: – zainteresowanie w obszarze filozofii- 5 pkt., – trudności w nauce- 4 pkt., Weryfikacja: formularz zgłoszeniowy, opinia nauczyciela. Uczniowie będą uczestniczyli w zajęciach fakultatywnie. W przypadku takiej samej ilości punktów o kolejności przyjęcia będzie decydować termin złożenia dokumentów rekrutacyjnych. Utworzona zostanie lista rezerwowa. Wsparciem zostaną objęci w większej ilości nauczyciele mężczyźni- 4. W woj. zach-pom jest 20 355 nauczycieli, z czego 13 216 stanowią K (65%). Proporcje utrzymują się w większości zach-pom szkołach (Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2014/2015, GUS). W przypadku uczniów większość będą stanowili również uczniowie. Kierunki humanistyczne są zdominowane przez kobiety. Jak wynika z danych GUS na kierunku filozofia na Uniw. Szczecińskim gdzie kształci się najwięcej studentów, kształci się 199 studentów, z czego 115 stanowią K (58%). Istotne jest, aby już na etapie kształcenia ponadgimnazjalnego zachęcać uczniów do zdobycia wiedzy w obszarze filozofii i zainteresowanie chłopców tym kierunkiem kształcenia. Miejsce realizacji zajęć będzie dostosowane dla osób niepełnosprawnych.