Dlaczego WSIE?

Stawiamy na praktykę

Współpracujemy z wysoko wykwalifikowaną kadrą. Tworzą ją pracownicy naukowo - dydaktyczni uczelni a także uznani praktycy i specjaliści z różnych dziedzin, z instytucji publicznych i firm partnerskich. Wykorzystując swoje doświadczenia zawodowe, pokazują praktyczny wymiar wiedzy i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia. Wszystko po to, aby teoria zawsze szła w parze z praktyką. Dzięki współpracy WSIE z instytucjami publicznymi i prywatnymi firmami będziesz miał możliwość odbycia praktyk studenckich w miejscu, które może się stać Twoim przyszłym miejscem pracy.

Porozmawiajmy
+48 508 015 416

Zapisz się już dzisiaj!

Z nami czeka Cię świetlana przyszłość

Nowoczesny program kształcenia

Program studiów został przygotowany we współpracy z firmami i instytucjami gospodarczymi. Dzięki temu przekazujemy wiedzę, rozwijamy umiejętności i kompetencje, przygotowujemy do pracy zawodowej po studiach. Umożliwiamy zdobycie wykształcenia odpowiadającego aktualnym potrzebom rynku pracy w kraju i za granicą.

Doradztwo zawodowe

System profesjonalnie świadczonych usług w zakresie poradnictwa zawodowego stanowi w dzisiejszych czasach istotny element wsparcia rozwoju człowieka i radzenia sobie z wymogami współczesności. Interdyscyplinarna wiedza psychologiczno-pedagogiczna oraz ekonomiczna, zdobyta podczas studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe pozwoli na swobodne poruszanie się po zagadnieniach rynku pracy.

Forma studiów:

niestacjonarne (e-learning/samokształcenie). Zajęcia na platformie ZOOM.

Cel:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zawodu doradcy zawodowego.

Czas trwania:

Studia podyplomowe na kierunku Doradztwo zawodowe – 3 semestr – 270 godzin.

Kwalifikacje:

Nazwa zawodu: Doradca zawodowy: kod zawodu: 242304 według klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Absolwenci studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe posiadający przygotowanie pedagogiczne po ukończenie kierunku uzyskują możliwość pracy między innymi na stanowiskach doradców zawodowych w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, Centrach Kształcenia Praktycznego, Centrach Kształcenia Ustawicznego.

Absolwenci nie posiadający przygotowanie pedagogicznego uzyskają kwalifikacje do podjęcia pracy w Wojewódzkich/Powiatowych Urzędach Pracy, Ochotniczych Hufcach Pracy, Ośrodkach Pomocy Społecznej. Poza sferą budżetową, możliwość zatrudnienia i samozatrudnienia, doradcy zawodowi znajdą w agencjach doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy oraz w organizacjach pozarządowych, biorących udział w programach aktywnej walki z bezrobociem czy przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej.

Zatrudnienie:

 • placówki edukacyjne (wymagane przygotowanie pedagogiczne),
 • administracja samorządowa,
 • wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy,
 • agencje pośrednictwa pracy,
 • centra informacji i planowania kariery zawodowej,
 • organizacje pracodawców,
 • Ochotnicze Hufce Pracy,
 • dział kadr w publicznych i niepublicznych firmach, przedsiębiorstwach, firmach doradczych i konsultingowych,
 • poradnie specjalistyczne, w tym dla młodzieży pod kątem wyboru zawodu,
 • niepubliczne instytucje rynku pracy, tj. instytucje szkoleniowe, agencje zatrudnienia i pośrednictwa pracy,
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • agencje doradztwa personalnego,
 • agencje poradnictwa zawodowego,
 • agencje pracy tymczasowej.

Podczas studiów uczestnicy:

 • pogłębią swoją wiedzę z zakresu psychologicznych, społecznych, prawnych, ekonomicznych i etycznych zagadnień związanych z dopasowaniem do zawodu, doradzaniem oraz funkcjonowaniem na rynku pracy,
 • poznają narzędzia diagnostyczne oraz metody i techniki wykorzystywane w pracy doradczej,
 • nabędą umiejętność planowania kariery zawodowej,
 • przygotują się do wspierania młodzieży i dorosłych w podejmowaniu decyzji edukacyjno–zawodowych.

Adresaci:

Studia adresowane są do nauczycieli i pracowników dydaktycznych szkół i placówek oświatowych (w tym psychologów, pedagogów, wychowawców, pracowników socjalnych) oraz kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą oraz wszystkich zainteresowanych nabyciem kwalifikacji.

Program studiów:

WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI RYNKU PRACY – 24 godzin
 • Mechanizm rynkowy a zatrudnienie i płace.
 • Instytucje rynku pracy.
 • Rynek pracy w przebiegu cyklu koniunkturalnego.
 • Niedopasowanie strukturalne do rynku pracy.
 • Bezrobocie – rodzaje. Bezrobocie a niezatrudnienie.
 • Polityki rynku pracy i ich ograniczenia.
 • Rynek pracy w Unii Europejskiej.
ANALIZA RYNKU PRACY – 24 godzin
 • Źródła informacji o rynku pracy.
 • Dane analityka rynku pracy – kategorie rynkowe.
 • Badanie rynku pracy. 
 • Interpretacja zjawisk obserwowanych na rynku pracy. 
 • Wskaźniki do monitorowania sytuacji na rynku pracy.
 • Modele prognostyczne sytuacji na rynku pracy.
 • Analiza lokalnego rynku pracy.
WPROWADZENIE DO DORADZTWA ZAWODOWEGO – 48 godziny
 • Etyka doradztwa zawodowego i standardów zawodowych
 • Doradztwo zawodowe a pośrednictwo pracy
 • Wybrane zagadnienia z prowadzenia własnej firmy doradcy zawodowego
 • Doradztwo zawodowe w Polsce i Unii Europejskiej
 • Elementy prawa pracy, prawa oświatowego i innych ustaw dot. rynku pracy
 • Klasyfikacje zawodów. System kształcenia w Polsce a rynek pracy
 • Podstawy psychologii osobowości
 • Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi
 • Nowoczesne metody rekrutacji i selekcji – HR
DORADZTWO ZAWODOWE – 87 godzin
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe – metody, techniki, narzędzia, typy rozmów
 • Grupowe poradnictwo zawodowe – metody, techniki, narzędzia, metodologia pracy z grupą
 • Doradztwo zawodowe dla osób z niepełnosprawnością
 • Doradztwo zawodowe dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym grupy NEET
 • Style poznawcze a predyspozycje zawodowe
 • Facylitacja, action learning, superwizja
 • Mediacje i negocjacje
 • Design thinking
 • Budowanie ścieżki kariery edukacyjnej z uwzględnieniem etapu rozwojowego
 • Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego – jak połączyć doświadczenia biznesowe z edukacją
WARSZTAT PRACY DORADCY ZAWODOWEGO – 87 godzin
 • IPD – tworzenie, budowa, zasady 
 • Coaching  i  mentoring  jako  narzędzia  i  metody  wspierające  pracę  doradcy  zawodowego
 • Kompetencje społeczne, w tym komunikacyjne, doradcy zawodowego 
 • Autoprezentacja i budowanie marki na rynku pracy 
 • Analiza transakcyjna – budowanie samoświadomości zawodowej 
 • Psychologia zdrowia i stresu zawodowego 
 • Praca z oporem klienta 
 • Profesjonalne portfolio kandydata – dokumenty aplikacyjne i kwalifikacyjne 
 • Badania – diagnoza predyspozycji zawodowych – testy i narzędzia dla doradców zawodowych 
 • Planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej klienta 
 • Nowoczesne technologie w pracy doradcy zawodowego, w tym social media 
Studia podyplomowe Doradztwo zawodowe kończą się egzaminem końcowym w postaci przeprowadzenia rozmowy doradczej.