Dlaczego WSIE?

Stawiamy na praktykę

Współpracujemy z wysoko wykwalifikowaną kadrą. Tworzą ją pracownicy naukowo - dydaktyczni uczelni a także uznani praktycy i specjaliści z różnych dziedzin, z instytucji publicznych i firm partnerskich. Wykorzystując swoje doświadczenia zawodowe, pokazują praktyczny wymiar wiedzy i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia. Wszystko po to, aby teoria zawsze szła w parze z praktyką. Dzięki współpracy WSIE z instytucjami publicznymi i prywatnymi firmami będziesz miał możliwość odbycia praktyk studenckich w miejscu, które może się stać Twoim przyszłym miejscem pracy.

Porozmawiajmy
+48 508 015 416

Zapisz się już dzisiaj!

Z nami czeka Cię świetlana przyszłość

Nowoczesny program kształcenia

Program studiów został przygotowany we współpracy z firmami i instytucjami gospodarczymi. Dzięki temu przekazujemy wiedzę, rozwijamy umiejętności i kompetencje, przygotowujemy do pracy zawodowej po studiach. Umożliwiamy zdobycie wykształcenia odpowiadającego aktualnym potrzebom rynku pracy w kraju i za granicą.

Rachunkowość budżetowa

Cel:

Celem Studiów Podyplomowych „Rachunkowość budżetowa” jest nabycie wiedzy i umiejętności między innymi w zakresie:

 • rozróżniania i klasyfikowania składników majątku i źródeł finansowania majątku jednostek sektora finansów publicznych;
 • rozróżniania i klasyfikowania dochodów i wydatków jednostek sektora finansów publicznych;
 • przychodów i kosztów jednostek sektora finansów publicznych;
 • ewidencji na kontach księgowych;
 • systemu podatkowego w Polsce;
 • analizowania przepisów prawa administracyjnego i podatkowego;
 • sporządzania i czytania sprawozdań finansowych;
 • audytu i kontroli wewnętrznej;
 • zamówień publicznych;
 • partnerstwa publiczno-prywatnego;
 • budżetowania zadaniowego;
 • stosowania narzędzi rachunkowości zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

Adresaci:

Osoby, które chcą zaktualizować, nabyć lub rozszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości budżetowej, systemu podatkowego i aspektów prawnych funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych w Polsce.

Korzyści:

Ukończenie ww. kierunku pozwoli słuchaczowi na podwyższenie kwalifikacji zawodowych oraz uzyskanie kompetencji potrzebnych do wykonywania pracy w działach księgowych i finansowych jednostek sektora finansów publicznych.

Oferujemy:

 • nowoczesne programy nauczania,
 • koordynatora – opiekuna kierunku,
 • wykładowców z doświadczeniem praktycznym (wiedza ekspercka),
 • interaktywną formę zajęć – case studies, warsztaty,
 • przyjazną dla uczestnika organizacja studiów,
 • dogodny, ratalny system płatności,
 • wsparcie doradcy edukacyjnego – fachowe wsparcie w zakresie kierunku
 • studiów, planowania kariery zawodowej czy własnej ścieżki rozwoju zawodowego.

Program:

Blok ogólny:
 • Wprowadzenie do rachunkowości
 • Wprowadzenie do finansów publicznych
 • Organizacja rachunkowości budżetowej
 • Rachunkowość jednostek samorządu terytorialnego
 • Rachunkowość samorządowych jednostek i zakładów budżetowych
 • Kodeks postępowania administracyjnego i Ordynacja podatkowa
 • Zobowiązania podatkowe w sferze budżetowej
Blok specjalistyczny:
 • Sprawozdawczość budżetowa i finansowa
 • Podatek Vat w sektorze finansów publicznych
 • Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna
 • Rachunkowość zarządcza jednostek sektora finansów publicznych
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Zamówienia publiczne
 • Budżet zadaniowy

Terminarz:

 • miesiące nauki: 8
 • liczba godzin: 200
 • liczba zjazdów: 10 (sobota, niedziela)

Dokumenty:

 • Ankieta osobowa – pobierz (zalecamy rekrutację elektroniczną pod przyciskiem Rekrutacja)
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (oryginał do wglądu)
 • Kserokopia suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu)
 • Kserokopia odpisu aktu małżeńska (w przypadku innego nazwiska na dyplomie)
 • Dowód wniesienia opłaty wpisowej

Opłaty:

 • Wpisowe – 99,00 zł          
 • Opłata za rok: 2500,00 zł          
 • Możliwość płatności semestralnej i miesięcznej.